INFORMÁCIE POSKYTNUTÉ PRI ZÍSKAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

podľa ustanovenia článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie“)

 

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa: PRESTIGECARS SK, s. r. o. , so sídlom Tehelná 26 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 50253786 DIČ: 2120264498 IČ DPH: SK2120264498, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 110444/B

 

 1. Identifikačné údaje sprostredkovateľa: Osobné údaje nebudú spracovávané prostredníctvom sprostredkovateľa.

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov:
 • Analýza návštevnosti na zlepšenie kvality služieb,
 • Marketingové účely,

 

 1. Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, telefonický kontakt, emailový kontakt.

 

 1. Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

 

 1. Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje: Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje dobrovoľne.

 

 1. Príjemcovia: Osobné údaje budú poskytované tretím osobám.

Osobné údaje budú poskytnuté predovšetkým zamestnancom Prevádzkovateľa, ktorí budú poskytovať službu pre dotknutú osobu.

Osobné údaje budú ďalej poskytnuté do informačných systémov verejnej správy vedených poverenými organizáciami (technickými službami) podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté taktiež dodávateľom služieb pre prevádzkovateľa, ak je to potrebné pre podporu a plnenie zmluvného vzťahu s dotknutou osobou (napr. dodávateľom IT systémov a pod.). Takéto tretie strany budú subjektom zmluvných a ďalších právnych záväzkov, aby bola zachovaná dôvernosť osobných údajov a bolo rešpektované súkromie dotknutých osôb. Tretie strany budú mať prístup iba k údajom, ktoré potrebujú pre výkon svojich činností.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté poradcom prevádzkovateľa v prípade realizácie auditu alebo due-dilligence týkajúcich sa korporátnych zmien u prevádzkovateľa.

Osobné údaje môžu byť takisto poskytnuté orgánom verejnej moci (napr. Úradu na ochranu osobných údajov, polícii a pod.), ak si ich tieto vyžiadajú v rámci svojich právomocí.

 

 1. Forma zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené: Osobné údaje nie sú a nebudú zverejnené.

 

 1. Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii: Osobné údaje nie sú a nebudú prenášané do tretích krajín ani medzinárodnej organizácii.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje budú uchovávané po dobu 2 rokov od ich poskytnutia, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada skôr o ich výmaz.

 

 1. Automatizované rozhodovanie: Prevádzkovateľ nevykonáva úplné automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

 

 1. Poučenie o právach dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má tieto práva:

 1. právo na prístup k osobným údajom – právo vyžadovať potvrdenie, či prevádzkovateľ spracováva osobné údaje a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a určitým informáciám o tom, ako sú spracovávané.
 2. právo na opravu – dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
 3. právo na vymazanie – dotknutá osoba môže požiadať o vymazanie údajov, ktoré o nej prevádzkovateľ spracováva. Existujú však situácie, kedy povinnosť spracovávania osobných údajov (i) vyžaduje zákon, (i)) je to potrebné na účely archivácie alebo (iii) na uplatňovanie právnych nárokov. V takýchto prípadoch nemôže byť žiadosti o výmaz osobných údajov vyhovené.
 4. právo namietať spracovávanie – pokiaľ sa spracovávanie osobných údajov prevádzkovateľom opiera o oprávnený záujem prevádzkovateľa (a nie o iný dôvod spracovávania) alebo sa týka priameho marketingu, dotknutá osoba má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

 

Pokiaľ chce dotknutá osoba uplatniť ktorékoľvek svoje právo, môže zaslať e-mail na elektronickú adresu info@prestigecars.sk.

 

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

 1. Kontakt: Dotknutá osoba sa môže obrátiť so svojimi otázkami ohľadom tohto oznámenia o ochrane osobných údajov na prevádzkovateľa písomne na adresu jeho sídla alebo zaslaním e-mailu na adresu info@prestigecars.sk.